RODO

Szanowny Panie/Szanowna Pani,

w związku z tym, że udostępnione zostały nam Twoje dane osobowe chcielibyśmy udzielić Panu/Pani kilka informacji. Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w postaci:

 • imienia i nazwiska,
 • adresu skrzynki e-mailowej oraz
 • miejsca zatrudnienia. 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest MTR Media sp. z o. o. sp. k., z siedzibą w Warszawie (02-949) przy ul. Ostrej 20, tel./fax: +48 22 853 35 08 do 10.

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych: MTR Media sp. z o. o. sp. k., Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Ostra 20, 02-949 Warszawa, iodo@mtrmedia.com.pl, tel./fax: +48 22 853 35 08 do 10.

 

CELE PRZETWARZANIA

 

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w następujących celach:

 1. przedstawienia oferty usług oferowanych przez Administratora podmiotowi, dla którego Pan/Pani pracuje lub z którym Pan/Pani współpracuje (marketing bezpośredni),
 2. spełnienia wymogów sprawozdawczości finansowej,
 3. wykazania spełnienia obowiązków, w tym informacyjnych, wynikających z RODO,
 4. zachowania bezpieczeństwa systemu informatycznego (jeśli usunięcie Twoich danych z systemu informatycznego zawartych np. w kopiach zapasowych zagroziłoby bezpieczeństwu całego systemu, w tym danych innych osób).

 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

 

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani imienia i nazwiska, adresu skrzynki pocztowej i miejsca zatrudnienia, jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).

 

ODBIORCY DANYCH

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów:

 • spółkom powiązanym z Administratorem Danych;
 • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe),
 • podmiotom świadczącym usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, analityczne i prawne,
 • podwykonawcom i innym podmiotom, z którymi Administrator Danych współpracuje.

 

Nie przekazujemy danych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

Twoje dane będą przechowywane nie dłużej, niż do dnia upływu ustawowych terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, tj. od 3 do 20 lat.

 

TWOJE PRAWA

 

Masz prawo do:

 • dostępu do danych, a także ich sprostowania,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
 • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych,
 • przenoszenia danych do innego podmiotu,
 • skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Żądania te można zgłosić w dowolnej formie, np. telefonicznie, e-mailowo lub listownie. Będziemy musieli Pana/Panią zidentyfikować.

 

 • Dostęp do danych oznacza, że mamy obowiązek potwierdzić, że przetwarzamy Twoje dane, udzielić Ci dostępu do danych (w siedzibie firmy) oraz wydać Ci bezpłatnie kopię Twoich danych. Możemy odmówić wydania kopii danych tylko jeśli obejmują one także dane innych osób a wydanie kopii wpłynęłoby niekorzystnie na ich prawa lub wolności, np. w związku z toczącym się postępowaniem sądowym.

 

 • Sprostowanie danych polega na sprostowaniu danych nieprawidłowych lub uzupełnieniu danych niekompletnych. Nowe dane można podać pracownikowi Administratora lub wyznaczonemu inspektorowi ochrony danych osobowych. Masz prawo dowiedzieć się jakie podmioty zostały poinformowane o zaktualizowaniu danych.

 

 • Usunięcie danych równa się prawu do bycia zapomnianym. Masz prawo żądać usunięcia Twoich danych jeśli dane są zbędne dla celów, dla których zostały zebrane lub dla których są przetwarzane. Możesz żądać usunięcia danych, gdy zgłosisz sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego. Ponadto usunięcia danych możesz żądać, gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem. Mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych jeśli są one dla Ciebie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń a także w ramach korzystania z wolności wypowiedzi i informacji.

 

 • Ograniczenie przetwarzania danych dotyczy sytuacji gdy zauważy Pan/Pani, że dane, którymi dysponujemy, są z jakiegoś powodu nieprawidłowe. Musimy wtedy ograniczyć przetwarzanie danych. Nie możemy wówczas wykonywać żadnych czynności z danymi,  poza ich przechowywaniem i sprawdzeniem ich prawidłowości. Przez ten okres dane są zablokowane. Ograniczenie przetwarzania nastąpić może również wtedy, gdy stwierdzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych następuje niezgodnie z prawem, ale nie chcesz usunięcia danych. Ponadto może się zdarzyć, że to my nie potrzebujemy już Pana/Pani danych w żadnym z celów. Dla Pana/Pani mogą one być jednak potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – wówczas my nie możemy usunąć danych a w naszych zasobach są one jedynie przechowywane. Może się również zdarzyć, że zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych – wówczas do czasu rozpatrzenia sprzeciwu mamy prawo jedynie przechowywać dane. W miarę możliwości powinniśmy poinformować wszystkie podmioty, którym dane ujawniliśmy, o tym, że nie przetwarzamy już danych. Ma Pan/Pani prawo zapytać nas kogo poinformowaliśmy o ograniczeniu przetwarzaniu danych.

 

 • Sprzeciw można zgłosić w każdej dowolnej formie. Nie wymaga on użycia specjalnych zwrotów ani specjalnej formy komunikacji. Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego nie wymaga uzasadnienia. Sprzeciw wobec przetwarzania w celu zachowania bezpieczeństwa systemu informatycznego wymaga wykazania Twojej szczególnej sytuacji, np. zagrożenia osobistego bezpieczeństwa.

 

 • Przeniesienie danych ma na celu ułatwienie przeniesienia usługi z jednego podmiotu do drugiego. Tak jak przy zmianie numeru telefonu komórkowego między operatorami, przeniesienie usługi ma być proste od strony technologicznej. Polega na przesłaniu dostarczonych nam przez Pana/Panią danych bezpośrednio do innego wybranego podmiotu w powszechnie używanym formacie.

 

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

 

Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. W razie niepodania danych nie jest możliwa realizacja umowy między nami, ale zawarcie umowy ma charakter dobrowolny.